دانشنامه علوم و آموزش رایگان
نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام


منوی دسته ای
موضوع: فیزیک

 

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : خصوصیت رویدادهای چند ذره ای در برهمکنشهای الکترون - پوزتیرون

اساتید راهنما :  دکتر محمد ابراهیم زمردیان

نگارش : مهران خسروی رشتخوار

تاریخ ثبت :  1381

 
چکیده

 

نابودی الکترون و پوزیترون و به دنبال آن خلق چندین جت از ذراتی موسوم به هادرونها یکی از بهترین موقعیتهایی است که می توان در آن به بررسی خصوصیت رویدادهای چند ذره ای پرداخت . نظریه دینامیک کوانتومی رنگ ، QCD هادرونهای جت گونه نهایی را نتیجه مستقیم فرایند نابودی نمی داند . با توجه به اینکه هادرونها ذراتی بنیادی نبوده و خود متشکل از ذراتی بنام کوارک می باشند ، این نظریه وجود ذراتی موسوم به پارتون را در حد فاصل بین نابودی الکترون – پوزیترون و جتهای هادرونی نهایی الزامی می داند .

قابل رؤیت نبودن مستقیم پارتونها ، زمینه ایجاد و توسعه مدلهای مختلف به منظور توجیه و توصیف برهمکنشهای مربوط به پارتونها را فراهم می نماید . یکی از این مدلها مدل وبر می باشد که ما به بررسی آن می پردازیم . پس از فصلهای اول و دوم که به ترتیب به بیان مقدمه ای از ذرات بنیادی و توضیحی راجع به آشکارساز AMY و شتابدهنده TRISTAN می پردازند . در فصل سوم به معرفی مدل وبر می پردازیم . در فصل چهارم نمودارهای حاصل از نتایج ما با نتایج بدست آمده از این مدل مقایسه شده اند . در مورد هر کدام از مشاهده پذیرها ، مطابقت خوبی میان نتایج ما و نتایج حاصل از این مدل وجود دارد . این امر حاکی از مؤفقیت این مدل در توجیه پدیدۀ هادرونی شدن می باشد .

در انتها برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان برنامه نویسی فرترن 77 در بخش ضمیمه آورده شده است .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : مشاهده و حمل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتنی Wwcep 

اساتید راهنما :  دکتر بهرام خالصه

نگارش : نرگس شهابی شهمیری

تاریخ ثبت :  1380

 
چکیده

 

نورسنجی ستاره دوتائی گرفتنی Wwcep  طی 3 شب در اواخر تیرماه 1380 با استفاده از تلسکوپ 50 سانتی متری رصدخانه ابوریحان بیرونی شیرازی در دو صافی B  و V  انجام گرفت . پس از پردازش اطلاعات منحنی نوری برای دو صافی را رسم کرده و زمان تناوب جدید سیستم را به دست آوردیم . سپس با استفاده از نتایج این بررسی نشان می دهد که سیستم از نوع دوتایی های گرفتنی ، تماس نوع Wuma  می باشد که هر دو مؤلفه حد روچ خود را پر کرده اند و مؤلفه اول ( مؤلفه پرجرم تر ) دارای یک لک داغ می باشد و محاسبه ( C – O ) نشان می دهد که دوره تناوب این سیستم در حال کاهش است . با توجه به دامنه تغییر است دوره تناوب احتمال وجود جرم سومی را نیز در مد نظر قرار داده ایم .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه
عنوان پایان نامه : مطالعه خواص مغناطیسی مواد با استفاده از روشهای LTNO  و NMRON   
اساتید راهنما :  دکتر سید محمد حسینی
نگارش : محمد رضا بنام
تاریخ ثبت : 5/12/1381
شماره ردیف : 201


چکیده


در این پروژه تحقیقاتی از روش " تشدید مغناطیس هسته های جهت دار شده " یا به اختصار NMRON  و همچنین از روش " جهت گیری هسته ای در دماهای پایین " یا به اختصار LTNO  برای مطالعه خواص مغناطیسی بلورهای پادفرومغناطیس Mncl2.4H2o  و  Fecl2.4H2o  استفاده شده است .
سه نمونه بلوری با فرمول (MnxCoy)Cl2.4H2o  با ناخالصی کبالت 1.6 ، 4.0 و 6.2  در رشد داده شده و اثر ناخالصی یون پایدار 59Co  روی طیف NMRON مربوط به ایزو توپهای رادیواکتیو  54Mn  که در حین رشد به بلور وارد می گردد ، مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ناخالصی ، زمان واهلش اسپین – شبکه به مقدار قابل ملاحظه ای نسبت به نمونه خالص کاهش یافته و پهنای خطوط تشدید نسبت به نمونه خالص افزایش یافته است . همچنین فرکانسهای تشدید به مقدار ناچیزی به سمت فرکانسهای پایین انتقال یافته است .
با استفاده از روش LTNO میدانهای فوق ریز مغناطیسی در محل هسته یونهای رادیو اکتیو 59Co و 60Co کاشته شده در بلور پادفرومغناطیس Mncl2.4H2o محاسبه و اندازه گیری شده است . ساختار مغناطیسی بلور پادفرومغناطیس Fecl2.4H2o با استفاده از روش LTNO مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از این روش و برازش داده ها با نظریه میدان مولکولی ، میدانهای تبادلی و ناهمسانگردی در این بلور محاسبه شده و همچنین میدان بحرانی که در آن گذار فاز از حالت پاد فرومغناطیس به حالت اسپین – فلاپ اتفاق می افتد بدست آمده است .


دانشکده علوم( دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : نورسنجی سیستم دوتایی گرفتنی SW Lac 

اساتید راهنما :  دکتر بهرام خالصه

نگارش : خدیجه سلحشور

تاریخ ثبت : 19/8/1380

شماره ردیف : 724

 
چکیده

 

نورسنجی سیستم دوتایی گرفتنی SW LAC  طی 6 شب در تابستان 1380 با استفاده از تلسکوپ 51 سانتی متری رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز در دو صافی B  و  V انجام گرفت . پس از پردازش داده ها ، منحنی های نوری برای دو صافی B  و V رسم شدند . منحنی های نوری به دست آمده به روش ویلسون – دوینی (1998) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . پارامترهای فیزیکی و هندسی با استفاده از داده های طیف سنجی محاسبه گردیدند .

نتایج این برسی ها نشان می دهد که این سیستم از نوع دوتایی های فوق تماسی و متعلق به سیستم Wuma  و از ستارگان نوع W می باشند . در نتیجه این دوتایی را می توان در رده بندی ستارگان دوتایی گرفتنی در گروه دوتایی های نوع EW قرار دارد .

همچنانکه قبلاً توسط محققین دیگر تغییرات پریود ذکر شده است ، در این کار نیز ضمن تأیید این مطلب با توجه به دامنه تغییرات پریود ، احتمال وجود جرم سومی را نیز مد نظر قرار می دهد . و از جمله مشخص می شود که مؤلفه اولیه دارای لک است در این کار رده طیفی مؤلفه اول از نوع F8 و رده طیفی مؤلفه دوم از نوع G2 تعیین می شود .

قابل ذکر است ، جهت کارایی و دقت بیشتر در تجزیه و تحلیل داده های نوری با استفاده از داده های موجود مربوط به کارهای چوبی (1984) سیستم را با کاربرد برنامه های ویلسون – دوینی و Binary maker  مورد حل قرار دادیم که نتایج حاصل فصلی از پایان نامه را تشکیل می دهد .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر الکترود نقره بر خواص عایق سرامیکی BaTiO3 

اساتید راهنما :  دکتر سید محمد حسینی

استاد مشاور : دکتر احمد کمپانی

نگارش : مرجان گودرزی

تاریخ ثبت : 7/12/1381 

شماره ردیف : 202

 
چکیده

 

معمولاً در خازنهای چند لایه ( MLC ) از نقره به عنوان الکترود استفاده می شود ، الکترودها و عایق باریم تیتانات همزمان سینتر می شوند . در حین سینترینگ در دمای بالا نقره به داخل عایق نفوذ می کند و خواص آن را تغییر می دهد .

در این پروژه چون امکان ساخت خازن چند لایه عملی نیست ، لذا اکسید نقره Ag2O به عنوان یک آلاینده به باریم تیتانات اضافه شده است تا اثر آن در خواص الکتریکی و ساختاری مشاهده شود . علیرغم اینکه عمل کلسینه و سینترینگ در هوا انجام شده است ولی نتایج پراش X نشان می دهد که محصول نهایی شامل اکسید نقره نیست به عبارت دیگر چون اکسید نقره ناپایدار است ، تبدیل به نقره شده است . بنابراین انتخاب این روش مطالعه خیلی شبیه به حالت MLC است که در آن از نقره به عنوان الکترود استفاده می شود . نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد که ساختار تغییر زیادی نداشته بلکه جزیی بوده و دانه ها رشد زیادی نکرده اند . ولی خواص الکتریکی آن نظیر ثابت دی الکتریک ، تحت تأثیر اکسید نقره افزایش یافته است .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : نظریه اطلاعات کوانتومی

اساتید راهنما :  دکتر محسن سربیشه ای

نگارش : علی اکبر مرادی مرجانه

تاریخ ثبت : 6/1381

 
چکیده

 

اخیراً اطلاعات ، محاسبات و ارتباطات کوانتومی ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است . پردازش اطلاعات توسط کامپیوترهای کوانتومی و در واقع پیش بینی های الگوریتم شور و گراور در انجام محاسبات بی نهایت سخت و یا حتی غیر ممکن به وسیله کامپیوترهای کلاسیکی ، فهمی بهتر از ارتباط بین متغیرهای کلاسیکی و کوانتومی ، به وجود آورده است . برای این منظور دانستن نظریه اطلاعات ( علمی که با مفهوم اندازه ، انتقال و کاربرد اطلاعات سرو کار دارد ) و مخصوصاً نظریه اطلاعات کوانتومی ( مطالعه حدود قابل دسترس پردازش اطلاعات در مکانیک کوانتومی ) لازم و ضروری است . در این پایان نامه ایتدا در فصل اول ، به مفهوم اطلاعات و سنجش آن می پردازیم و پس از آن ، با مروری بر اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و تعاریف بیت و کیوبیت ، در فصل دوم ، نظریه اطلاعات کلاسیکی شنون را به عنوان بهترین شکل پردازش اطلاعات کلاسیکی مورد بررسی قرار می دهیم و در فصل سوم نظریه اطلاعات کوانتومی را به موازات نظریه اطلاعات کلاسیکی ، بشط می دهیم . در فصل چهارم با طرح نظریه کوانتومی اندازه گیری ، به مفهوم تمیز پذیری پرداخته و حد استخراج اطلاعات را مشخص می کنیم و در انتها ، ایده ای جدید از مکملیت بین اطلاعات کلاسیکی و اطلاعات کوانتومی را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : مشاهده و حل منحنی های نوری و سرعت شعاعی ستارگان دوتایی گرفتنی  

اساتید راهنما :  دکتر محمد تقی عدالتی

استاد مشاور : دکتر جمشید قنبری

نگارش : رضا پژوهش

تاریخ ثبت : 25/1/1382 

شماره ردیف : 205

 
چکیده

 

در این رساله داده های رصدی مربوط به منحنی نورسنجی و طیف سنجی منظومه دوتایی گرفتنی V839 Ophiuchi و همچنین داده های منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتنی جدید LD355 با استفاده از آخرین برنامه ویرایش یافته ویلسون ( 1998 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نورسنجی سیستم دوتایی گرفتنی V839 Oph در طول مدت 19 شب در تابستان 1379 با استفاده از تلسکوپ 51 سانتی متری رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز در صافی های UBV انجام گرفت و پس از پردازش داده ها ، منحنی های نوری این منظومه دوتایی بدست آمد .

نورسنجی منظومه دوتایی جدید LD355 توسط یک گروه 8 نفره از منجمین حرفه ای به طور هم زمان در رصدخانه های مختلفی در کشور آمریکا انجام شده است که پس از مکاتبه با افراد فوق ، مؤفق به کسب داده های منحنی نوری در صافی V شدیم .

پس از تهیه داده های مشاهده ای ، آخرین نسخه برنامه ویلسون جهت حل منحنی های نوری و سرعت شعاعی منظومه های فوق استفاده کردیم . در ابتدا به منظور بدست آوردن آخرین نسخه ویرایش شده برنامه ویلسون مکاتبات لازم با وی صورت گرفت و در نهایت مؤفق به کسب این برنامه شدیم . چون این برنامه در محیط Unix نوشته شده است و این سیستم عامل متأسفانه در کشور ایران کمتر مورد استفاده قرار می گیرد از این رو ، تغییرات لازم در اصل برنامه فوق داده شد تا بتوان این برنامه را در محیطهای Windows و Dos نیز به راحتی اجرا کرد .

پس از اطمینان از صحت اجرای برنامه ، منحنی های سرعت شعاعی و نوری دو سیستم دوتایی گرفتنی V839 Oph و LD355 با استفاده از این برنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : مشاهده و حل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتنی  

اساتید راهنما :  دکتر محمد تقی عدالتی

استاد مشاور : -----------

نگارش : رضا کارآمد

تاریخ ثبت : 25/1/1382

شماره ردیف : 206

 
چکیده

 

این پایان نامه مشتمل بر 5 فصل و سه ضمیمه است که هدف کلی آن حل سیستم دوتایی گرفتنی YY-Eri از صورت فلکی اریدانوس است . مشاهده این سیستم طی 6 شب در شهریورماه 1380 با استفاده از تلسکوپ 51 سانتی متری رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز در صافی های B و V انجام شده و پس از پردازش داده ها با استفاده از آخرین نسخه برنامه کامپیوتری ویلسون ( 1998 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

براساس نتایج حاصل از سیستم و منحنی نوری بدست آمده این دوتایی از نوع           W Uma و از رده W است .

زمان تناوب سیستم نسبت به آخرین گزارشی که مبنای محاسبات بوده است تغییر محسوسی را نشان نمی دهد . با توجه به نتایج حاصل از کار حاضر و مقایسه آن با نتایج به دست آمده از کار دیگران احتمال داشتن لک بر روی یک یا هر ستاره و وجود مؤلفه سوم را نمی توان رد کرد .

در فصل 5 محاسبات و نتیجه گیری ها ارائه شده است .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )

  

 
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : زوج های EPR  و درهم تنیدگی در سستم های کوانتومی  

اساتید راهنما :  دکتر محسن سربیشه ای

استاد مشاور : دکتر محمد ابراهیم زمردیان

نگارش : فاطمه خسته دل فومنی

تاریخ ثبت : --------

شماره ردیف : ------

 
چکیده

 

در این پایان نامه پس از مرور مفاهیم اولیه در هم تنیدگی و ملاک های مختلفی که برای تشخیص درهم تنیدگی پیشنهاد شده است ، با معرفی چند سیستم کوانتومی ملاکهای ارائه شده را بر روی هر یک از آن سیستم ها اعمال کرده ایم . به عبارت دیگر سعی نموده ایم در هم تنیدگی سیستم های مختلف را با معیارهای موجود بررسی کنیم .

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که در مقایسه از دو معیار تقلیل یافتگی و توفق ، معیار تقلیل یافتگی نتایج بهتری را در تشخیص درهم تنیدگی به دست می دهد و معیار تفوق در تشخیص درهم تنیدگی به عنوان معیار ضعیف تر عمل می کند .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : مطالعه تحول ابرهای متقارن استونه ای در حضور اثر سرد شوندگی  

اساتید راهنما :  دکتر جمشید قنبری

استاد مشاور : -------------

نگارش : نسیم نوبری

تاریخ ثبت : 28/12/1381

شماره ردیف : 199

 
چکیده

 

آنجه در این پایان نامه مد نظر ما قرار دارد ، مطالعه اثر پدیده سرمایش بر تحول ابرهای رشته ای با ساختار مولکولی می باشد . تا به حال بیشتر مطالعات انجام شده توسط محققان ، در زمینه تحول ابرهایی با تقارن کروی بوده است . در این رساله ما در نظر داریم به مطالعه ، پیرامون ابرهایی با تقارن استوانه ای بپردازیم . بدین منظور ، ابتدا معادلات ناویراستوکس حاکم بر مسأله یا در حقیقت معادلات هیدرودینامیکی حاکم بر سیال گازی ابر پیش ستاره ای را می نویسیم ، سپس با اعمال شرایط و تقارن دلخواه بر مسأله ، و در نظر گرفتن اثر پدیده سرمایش بر چگونگی تحول ابر مزبور ، به حل معادلات خواهیم پرداخت و بر آنیم که با به دست آوردن پاسخهایی که به روش عددی بدست می آیند ؛ بهترین جوابهای توجیه کننده روند تحول سیستم را ارائه دهیم .

بررسی نحوه تغییرات چگالی ، دما و سرعت رمبش در نقاط مختلف ابر ، و نیز بررسی کمی و کیفی رشد چکالی در مرکز ابر و در نهایت مقایسه نتایج بدست آمده از روش عددی مزبور با راه حلی موسوم به خود مشابهی ، از جمله اهدافی است که در این رساله مد نظر می باشد و توضیح بیشتر در مورد نتایج بدست آمده را به بخش پایانی رساله موکول می کنیم .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر ضخامت و نوع کند کننده بر شار نوترون حرارتی

اساتید راهنما :  دکتر هاشم میری حکیم آبادی

استاد مشاور : -------------

نگارش : لادن رضائی

تاریخ ثبت : 15/10/1381

شماره ردیف : 195

 
چکیده

 

روش فعال سازی با نوترون ، دارای کاربردهای گسترده ای در صنعت و پزشکی است برای استفاده از روش فعال سازی نوترون ، بهینه سازی یک سیستم هسته ای امری ضروری است . به این معنا که باید ابتدا در حداقل زمان و با به حداقل رساندن در دیافتی کاربران ، به اهداف مورد نظر رسید . به همین منظور ، سعی بر این است که سیستم هسته ای طوری طراحی شود تا شار نوترون حرارتی در ناحیه خاصی از سیستم ، به حداکثر مقدار خود برسد .

یکی از عواملی مؤثر بر مقدار شار نوترون حرارتی ، با ثابت بودن دیگر پارامترها در یک سیستم خاص ، ضخامت کند کننده ای است که برای کند کردن نوترونها و بازتاباندن آنها به کار می رود .

در این پروژه بت استفاده از کد MCNP و ANISN ، اثر نوع کند کننده ، اثر چشمه و اثر ضخامت کند کننده بر شار نوترون حرارتی بررسی می شود .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : درشت سازی محیط بی نظم ناهمگون و فرایندهای شارش و جابجائی در آن با استفاده از تبدیل موجک

اساتید راهنما :  دکتر محمد سهیمی ( دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ) و دکتر ناصر شاه طهماسبی

استاد مشاور : --------------

نگارش : فاطمه ابراهیمی

تاریخ ثبت : 18/10/1381

شماره ردیف : 169

 
چکیده

 

شبیه سازی دقیق عددی پدیده های ترابرد در محیطهای بی نظمی که ناهمگونیهای آنها در مقیاسهای متفاوت و گوناگون طولی توزیع شده اند ، مانند محیطهای متخلخل در مقیاس میدانی ، اگر ناممکن نباشد کاری است بسیار سخت و پر هزینه : به دلیل وجود جزئیات مهم و غیر قابل حذف در تمام مقیاسها شیکه مورد نیاز برای ناپیوستارسازی معادلات حرکت شامل میلیونها گره    (بلوک) خواهد بود و بنابراین تعداد معادلات لازم برای شبیه سازی دقیق پدیده های ترابرد که متناسب با تعداد نقاط شبکه است ، عددی بسیار بزرگ خواهد شد . نتیجه آنکه برای انجام محاسبات مورد نظر در شبکه ریز ، از یک سو به حجم عظیمی از حافظه رایانه ای جهت ذخیره اطلاعات نیاز داریم و از سوی دیگر ، زمان سی پی یو بسیار بزرگی را باید برای حل عددی معادلات اختصاص دهیم . در بسیاری از موارد مورد علاقه در صنعت حتی قویترین و سریعترین رایانه های موجود نیز توانایی انجام چنین محاسباتی را ندارند .

روشی که ما در این پایان نامه برای حل مسأله گفته شده در بالا پیشنهاد می کنیم استفاده از یک شبکه نامنظم به جای شبکه منظم اما ریز اولیه است که از تعداد بسیار کمتری گره تشکیل شده باشد . برای آنکه ناپیوستارسازی معادلات حرکت بر روی چنین شبکه ای ، منجر به ایجاد جوابهایی هر چه دقیق تر باشد و در عین حال هزینه انجام محسابات مربوط به شبیه سازی پدیده های ترابرد تا حد امکان کاهش یابد ، این شبکه در عین حال که در بر گیرنده جزئیات مهم مربوط به خواص ترابردی است باید تا حد امکان نیز درشت باشد . برای این منظور ما به معرفی و توصیف روش جدیدی برای درشت سازی محیط بی نظم ناهمگون بر اساس تبدیل موجک روی خواص ترابرد محیط می پردازیم .

روش کار این است که با استفاده از تبدیل موجک ، محیط رابه شکلی درشت کنیم که جزئیات مهم در خواص ترابرد آن حفظ شده و برعکس جزئیاتی که اثر جندانی در خواص ترابرد ندارند حذف شوند . نتیجه عمل ، طراحی نامنظم از شبکه ریز اولیه است که در آن هر کجا که ویژگیهای ترابرد اهمیت خاصی داشته اند ، شبکه از نقاط به هم چسبیده تر و نزدیکتری تشکیل شده و در سایر مکانها جداسازی بین نقاط شبکه کمتر و فواصل بین نقاط شبکه بیشتر است و در نتیجه تعداد معادلات لازم برای توصیف ترابرد در شبکه کاهش می یابد . استفاده از چنین شبکه ای برای انجام مدلسازی ترابرد می تواند باعث کاهش شدید حجم محاسبات ، گاه تا حدود صدها برابر بدون آنکه دقت انجام محاسبات کاهش قابل ملاحظه ای یابد .

برای نشان دادن دقت و سرعت روش از یکسو و قابلیت اجرای آن در شرایط متفاوت به انجام یک سری مدلسازیها در سه فرایند ترابردی متفاوت حالت مانا ، شارش تک فازی مایع تراکم پذیر و جابجایی امتزاجی پرداخته ایم . نشان خواهیم داد که خطای محاسبات ما که براساس درشت سازی با تبدیل موجک انجام شده در مقایسه با شبیه سازی براساس شبکه ریز ، بسیار کوچک است و این در حالی است که حل معادلات شبکه ریز بخصوص برای دو مورد آخر که ترابرد به زمان وابسته است بسیار سنگین تر و وقت گیرتر و در نتیجه از نظر محاسباتی پر هزینه تر است .

یکی دیگر از مزایای روش پیشنهادی ما نسبت به سایر روشهای درشت سازی این است که می تواند در هر محیطی با هر نوع ناهمگونی به کار رود . برای نشان دادن این مطلب ، محاسبات متنوع و مفصلی بر روی محیطهایی که توزیع تراوایی آنها از آمار حرکت براونی جزئی تبعیت می کند انجام شده است . ویژگی حرکت براونی جزئی در آن است که اولاً قابل تعمیم به حالت های نا همسانگرد است و ثانیاً می توان با تغییر یک پارامتر ، توزیع هایی با همبستگی مثبت ، منفی و یا بدون همبستگی ( حرکت براونی معمولی ) داشت . به این ترتیب تحلیل ما محدوده وسیعی از فرایندهای طبیعی را در بر خواهد گرفت ، که در عین حال دارای کاربردهای فراوانی نیز هستند .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )

  

 
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : خواص ترابری الکترون در پلیمرهای میوغ

اساتید راهنما :  دکتر ناصر شاه طهماسبی

استاد مشاور : -------------

نگارش : سید احمد کتابی

تاریخ ثبت : 26/12/1381

شماره ردیف : 204

 
چکیده

 

 

در این کار پژوهشی ما بصورت نظری ویژگی های رسانش الکتریکی و برخی خواص فیزیکی مهم پلیمرهای رسانای همیوغ – л را بررسی می کنیم . توجه ما بر مطالعه طبیعت حالتهای الکترونی در پلی استیلن (PA – trans) آلایش شده و بی نظم متمرکز می باشد . با استفاده از الگوریتم Lanczos و نمایش کسرهای دنباله دار ، آثار ناخالصی های مدل نوع جایگاهی و پیوندی و همچنین سالیتون ها را بر ساختار الکترونی PA – trans بصورت عددی مطالعه می نماییم . ما همچنین نقش خوشه های سالیتون و بی نظمی در گذار نیم رسانا به فلز در زPA – trans را بررسی می کنیم . نتایج ما نشان می دهند که در حضور بی نظمی و تراکم معینی از خوشه های سالیتون ، این گذار در تراکم 6% از سالیتون رخ می دهد .

بعنوان کاربردی از مولکول PA – trans در الکترونیک مولکولی ، یک سیم مولکولی را مدل سازی و برخی از مهمترین ویژگی های آن را بررسی می نماییم . با استفاده از مدل بستگی قوی و یک روش تابع گرین تعمیم یافته و همچنین الگوریتم Lanczos ؛   1) اثر قدرت پیوند گاه فلز – مولکول ( MMC ) ، 2) نقش ناخالصی ها و 3) تأثیر افزایش طول مولکول را بر گسیل الکترونی از طریق ساختار فلز – ( تک ) مولکول – فلز به عنوان یک سیم مولکولی مطالعه می کنیم . ما همچنین یک زمان مشخصه را برای تونل زنی الکترون از طریق سیم مولکولی پیدا و محاسبه می کنیم . این مقیاس زمانی مبین تأخیر زمانی است که در تونل زنی الکترون از طریق MMC رخ می دهد . محاسبات ما نشان می دهند که رسانندگی سیم مولکولی به قدرت MMC حساس است . توجه ما بر پیدا کردن رابطه بین این مقیاس زمانی و قدرت MMC متمرکز می باشد .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه تحصیلی

عنوان پایان نامه : بررسی سیستم لایه نازک فلزی مغناطیسی ( مطالعه ای خواص الکترونی در چارچوب مدلهای ساده )

اساتید راهنما : دکتر ناصر شاه طهماسبی

نگارش و تحقیق : فاطمه قلی زاده

تاریخ نگارش : مرداد 1379

 
چکیده

 

در این کار پژوهشی سیستم های لایه نازک فلز – مغناطیس مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . ابتدا پس از مرور کوتاه مقدماتی به بررسی سیستم های فلزی مغناطیسی پرداخته و پس از آشنایی با این سیستمها در چارچوب یک مدل ساده رسانایی یک لایه ای نازک حاوی گاز الکترون آزاد را به تنهایی و نیز در جوار یک ردیف اتمی ( یک ردیف اتمی با پتانسیل کولنی تناوبی ) به دست می آوریم و سپس به بیان یک روش ساده ی عددی برای محاسبه ساختار نواری این سیستم پرداخته ، تغییر و تحول نوارهای انرژی الکترونی را بر حسب تغییر ضخامت لایه ی فلز و لایه ی مغناطیس محاسبه می کنیم و اثر تغییر ضخامت لایه های مغتاطیسی روی حالات الکترونی فلز مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها به محاسبه ی رسانایی و مقاومت ویژه ی سیستم مورد نظر ( بر حسب تغییر پارامترهای فوق ) می پردازیم .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )
نویسنده : احسان خوشخرام


موضوع: فیزیک

فرم چکیده : پایان نامه

عنوان پایان نامه : خواص مغناطوالاستیکی آلیاژهای RE2Fe14B(C) و Nd6Fe13Si

اساتید راهنما :  دکتر ناصر تجبر

استاد مشاور : دکتر فائز پورآرین ( دانشگاه کارنگی ملون آمریکا )

                      دکتر هادی سلامتی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )

نگارش : محمدرضا علی نژاد

تاریخ ثبت : 30/10/1381

شماره ردیف : 197

 

چکیده

 

امروزه آلیاژهای متشکل از عناصر خاکی نادر (RE ) و واسط (TM) بهترین ترکیبات برای تهیه آهنرباهای دائمی سخت محسوب می شوند . جدیدترین عضو از این مجموعه ترکیبات RE2Fe14B(C) هستند که برجسته ترین آنها با Nd =RE بدست می آید . این خانواده با علامت اختصاری 1-14-2 نمایش داده می شوند . پس از فصل اول که به معرفی مبنای نظری اختصاص دارد ، خواص فیزیکی آلیاژهای مورد مطالعه در فصل دوم از پایان نامه بررسی شده اند . در فصل سوم نیز روشهای تجربی توصیف می شوند .

اگرچه به طور معمول ، تفسیر نتایج تجربی مغناطوتنگش متکی بر اطلاعات مغناطیسی دیگر ، از جمله مغناطش است ، اما مطالعه خواص مغناطوالاستیکی آلیاژهای 1-14-2 در گزارشهای موجود کمتر به چشم می خورد . این در حالی است که نتایج تجربی مغناطوتنگش در زمینه کاربرد و شناخت بهتر آلیاژها می توانند مفید باشند . دو مورد زیر از این جمله اند . برای تهیه آهنرباهای سخت از ترکیبات Nd2Fe14B انجام یکی از این دو فرایند تفجوشی یا پیوند دادن ضروری است ، زیرا دمای کوری نسبتاً پایین این آلیاژها اجازه تولید مستقیم آهنربای دائمی از حالت مذاب را نمی دهد . در واقع ، مغناطش و ناهمسانگردی مغناطیسی این ترکیبات با افزایش دما به سرعت کاهش می یابد ، به نحوی که در ناحیه دماهای بالا ، که جهت دهی دانه ها ممکن است ، میدان مغناطیسی خارجی قادر به انجام این مهم نیست . اما هرگاه بر هم کنشهای مغناطوالاستیکی ناهمسانگرد بزرگی وجود داشته باشند ، گرادیانهای دمایی قادر به ایجاد یک امتداد آسان مغناطیسی در حجم نمونه خواهند بود . این روش در مورد آلیاژ Nd2Fe14B در پژوهش جاری مطالعه شد که نتایج آن در فصل چهارم از پایان نامه ارائه شده است . هدف از تحقیق انجام شده تشخیص امکان تهیه آهنربایی بر پایه Nd2Fe14B  .

در زمینه ایجاد ناهمسانگردی در حجم یک نونه مغناطیسی Nd2Fe14C بدون انجام فرایندهای متالوژیکی ، مشکلات کمتری وجود دارد . زیرا این آلیاژها  طی یک واکنش حالت جامد در دماهای نسبتاً پایین شکل می گیرند . به منظور افزایش واگردانی مغناطیسی ، نمونه های تجاری 1-14-2 از ترکیب (C)Nd-Fe-B معمولاً با جایگذاری جزئی Nd با Dy تهیه می شوند . تأثیر این جایگذاری بر خواص مغناطوالاستیکی این آلیاژها نیز در گزارشهای قبلی دیده نمی شود ، که در این تحقیق به انجام رسید و نتایج آن در فصل پنجم از پایان نامه ارائه شده اند . هدف از این تحقیق تشخیص تأثیر جانشانی Dy بر مغناطوتنگش و ضرایب ناهمسانگردی مراتب بالای آلیاژهایی بر پایه Nd2Fe14B(C) .

در فصل ششم از این پایان نامه خواص فیزیکی مختلف آلیاژ Nd6Fe13Si  که به صورت یک فاز ناخالصی در آلیاژهای 1-14-2 ظاهر شده و واگردانی مغناطیسی آنها را افزایش می دهند ، مطالعه شده اند . که هدف از این تحقیق انجام شده تعیین نقش فاز Nd6Fe13Si در ویژگیهای مغناطیسی آلیاژهایی بر پایهNd2Fe14B(C) .

 

دانشکده علوم ( دانشگاه فردوسی مشهد )  
نویسنده : احسان خوشخرام


امکانات


این صفحه را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

احسان خوشخرام ٍ نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام دانشجوی مرکز مخابراتی ایران

ایمیل : email@atrod.com

آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :

تبلیغات